Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Pacjenta / Klienta

Szanowni Państwo,

W związku z tym, że od 25 maja 2018r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przekazujemy Państwu informacje dotyczące danych osobowych.

Poniższe informacje przekazujemy wyłącznie w celach informacyjnych, nie jest wymagane od Pani/Pana żadne działanie lub kontakt z Administratorem Danych. 

 

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest KRAKOVI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (30 – 118) przy ul. L. Wyczółkowskiego 14/6 wpisana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000824636, NIP: 6772443031 (zwany dalej KRAKOVI); 

 

2.  Inspektor Ochrony Danych 

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw poprzez wiadomość e-mail na adres iod@krakovi.med.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby podany powyżej.

Inspektorem Danych Osobowych jest Joanna Skalnicka.

3. Cele i podstawy przetwarzania

Dane Pacjentów (osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych) przetwarzane są przez Administratora Danych na podstawie: 

 • art. 9 ust. 2 lit. h RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia;
 • art. 3 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej;
 • art. 24 ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta;
 • art. 47 ustawy o leczeniu niepłodności;

Przetwarzanie danych na podstawie w/w przepisów nie wymaga Twojej zgody.

Podanie danych osobowych jest warunkiem korzystania ze świadczeń zdrowotnych. Niepodanie wymaganych danych stanowi przeszkodę do udzielenia świadczeń zdrowotnych.  

Dane Klientów (osób korzystających z usług oferowanych przez Bank komórek rozrodczych i zarodków prowadzony przez KRAKOVI) przetwarzane są przez Administratora Danych na podstawie: 

 • art. 9 ust. 2 lit. i RODO –  przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, w szczególności tajemnicę zawodową;
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy;
 • 6 ust. 1 lit. f RODO – w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem;
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem;

4. Źródło pochodzenia danych osobowych

KRAKOVI pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Pacjenta/Klienta;

5. Zakres pozyskiwanych danych osobowych

 • dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, PESEL),
 • dane teleadresowe (adres zamieszkania, numer telefonu, adres e -mail),
 • wizerunek (monitoring), 
 • dane medyczne, 
 • dane fenotypowe.

6. Odbiorcy danych

KRAKOVI może udostępniać Twoje dane osobowe następującym odbiorcom: upoważnionym przez Ciebie osobom, podmiotom upoważnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności na podstawie art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) oraz podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych, w szczególności: podmiotom współpracującym z Administratorem lub udzielającym świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Administratora (m.in. kancelarie prawne, firmom świadczącym usługi informatyczne,  firmom świadczącym usługi telekomunikacyjne, firmom ubezpieczeniowym, firmom księgowym, Laboratoria Medyczne), a także uprawnionym instytucjom (ZUS, NFZ, Ministerstwo Zdrowia, inne organy władzy, administracji, sądownictwa) – art. 26 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta.

7. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

KRAKOVI przekazuje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy, ale wyłącznie w bardzo szczególnych przypadkach i za wiedzą osoby, której dane osobowe są przekazywane. W takich sytuacjach przekazanie danych następuje zgodnie z art. 49 RODO.

8. Okres przechowywania danych

 1. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez KRAKOVI przez okres:

a) 20 lat licząc od końca roku, w którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej z wyjątkami, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1- pkt 4 ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta,

b) Przez okres 90 lat licząc od dnia utworzenia dokumentacji dotyczącej postępowania z komórkami rozrodczymi i zarodkami w celach medycznie wspomaganej prokreacji – art. 47 ust. 1 ustawy o leczeniu niepłodności;

9. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – art. 15 RODO,

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych – art. 16 RODO,

c) prawo do usunięcia danych – art. 17 RODO,

Prawo to nie przysługuje Pacjentom/Klientom, których dane są przetwarzane w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i korzystaniem z banku komórek rozrodczych i zarodków. 

d) ograniczenia przetwarzania danych – art. 18 RODO,

Żądanie do ograniczenia przetwarzania w odniesieniu do danych osobowych Pacjentów przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit h RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę nie jest skuteczne. 

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – art. 21 RODO,

Prawo to nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę.

KRAKOVI jest zmuszone odmówić zrealizowania prawa Pacjenta/Klienta do bycia zapomnianym w odniesieniu do danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej przez cały wymagany przepisami prawa okres archiwizacji dokumentacji medycznej powołując się na przepis art. 29 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta w zw. z art. 17 ust. 3 lit. b) RODO.

f) prawo do przenoszenia danych:

Prawo Pacjenta do przenoszenia danych nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych przez KRAKOVI na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę.

Pacjent/Klient ma prawo żądać przekazania (tylko i wyłącznie kopii) danych, przetwarzanych przez KRAKOVI innemu podmiotowi. 

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.